Μια εντυπωσιακή καύση χαρτιού.

Συμπιέζουμε απότομα (ώστε να έχουμε αδιαβατική συμπίεση) και η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο … που το χαρτί στον σωλήνα αναφλέγεται!